AMT Solution ให้บริการงานตรวจสอบภายในมากว่า 8 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2553 ในนาม“บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด” และแยกตัวออกมาเป็น “บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จำกัด” ในปี 2558 โดยมีลูกค้าที่เป็นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการให้ความเชื่อมั่นและเป็นที่ปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องตามวิธีการมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยเราให้บริการด้านตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน งานที่ปรึกษาด้านวางระบบ และงานที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บนพื้นฐานความถูกต้อง ตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งทำให้องค์กรสามารถเพิ่มมูลค่า(Add Value) และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้

“เราปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และให้คำปรึกษาตลอดจนลูกค้าสามารถปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ได้จริง”

บริการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO)

บริการวางระบบและจัด ทํา Flow Chart

บริการประเมิน การควบคุมภายใน

บริการตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบเฉพาะกรณี

บริการให้คําปรึกษาอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง

TOP });